29. 01. 2022 - 01:00
Nejbližší pravidelný restart
Server bude po WIPU spuštěn 28. 1. 2022 ve 22:00.
Speciální vozidla a RP za původní vozidla z webu obdržíte 29. 1. 2022.

Pravidla

Tresty a jejich výše za porušení pravidel jsou orientační a plně v kompetenci jednotlivých adminů - admin se pouze drží okolo nastaveného trestu s přihlédnutím na charakter porušení a minulost dané osoby. Za opakované porušení pravidel může být přistoupeno k permanentnímu BANu.
Základní pojmy Pravidla serveru

Obecná pravidla

1.
Rozhodnutí členů a-teamu je konečné a musí se respektovat. Nezáleží na tom, jestli se jedná o posouzení RP, porušení pravidel či udělený trest. Rozhodnutí je možné s adminem prodiskutovat, ale je nutné se chovat slušně a v rozumné míře.
2.
Je povoleno mít pouze jeden herní účet. Postih:
Permanentní BAN
3.
V případě udělení blokace přichází hráč automaticky také o WHITELIST. Po vypršení blokace má možnost hráč WHITELIST udělat znovu.
4.
Varianty udělovaných trestů:
WARN - základní forma upozornění při porušení pravidel či jiném prohřešku
BAN - dočasná blokace a zamezení přístupu ke hraní na serveru
VPP - výjimečná forma trestu, v některých případech lze užít místo BANu, uživatel je nucen svojí postavou zametat náměstí Permanentní BAN - permanentní blokace, ze které se dá po určité době a po schválení a-teamem odvolat
Permanentní BAN bez možnosti prominutí - permanentní bllokace, která navždy zamezuje přístup na herní server, discord, aj.
5.
Odvolání proti BANu či Permanentnímu BANu lze učinit prostřenictvím ticketu po banu na discordu Renegate. Následně je ticket posuzován a-teamem, který o dané záležitosti rozhodne. Nedostatečně odůvodněná odvolání nebudou reflektována a budou mazána. Proti Permanentnímu BANu se lze odvolat nejdříve 30 dnů od udělení. Veškeré odvolání je nutné provádět ve vší slušnosti a s respektem.

V případě úspěchu při odvolání proti Permanentnímu BANu je hráč následující 3 týdny v podmínce. Při jakémkoliv porušení pravidel je Permanentní BAN obnoven bez možnosti odvolání.
6.
Je zakázáno zatěžovat a-team DM či PM na Discordu či kontaktovat a-team ve hře. Komunikace probíhá výhradně pomocí ticketů, neurčí-li člen a-teamu jinak. Postih:
BAN na 15 dní

Discord Renegate

1.
K mimoherní komunikaci mezi hráči slouží výhradně Discord (https://discord.gg/FhNPpF7). Postih:
Permanentní BAN
2.
Je zakázáno spamovat (nevyžádaně a opakovaně sdělovat obsah), a to všude, kde je uživateli umožněno se vyjádřit. Postih:
BAN na 7 dní
3.
Je zakázáno vyvolávat hroty a hádky a pokračovat v hrotech a hádkách. Ať už slušnou či neslušnou formou. Postih:
BAN na 30 dní
4.
Je zakázáno jakkoli zasahovat do udělené blokace jiného uživatele, pokud není uživatel přímo vyzván členem týmu. Je tedy například zakázáno žádat o zrušení BANu či Permanentního BANu jiného uživatele. Postih:
WARN na 7 dní
5.
Je zakázáno napodobování členů a-teamu, rozhlašování ať již pravdivých či falešných identit a informací o členech týmu. Postih:
BAN na 30 dní
6.
Je zakázáno vulgární vyjadřování a to v jakémkoliv rozsahu, nevyjímaje různých přepisů, zkratek, hvězdičkování apod. Postih:
WARN na 7 dní
7.
Je zakázáno urážení, vyhrožování jiným hráčům či strhávání pozornosti na svou osobu nemístným chováním. Postih:
WARN na 30 dní
8.
Je zakázáno odkazovat na jakýkoliv jiný herní portál či server, nebádat k nekalé činnosti, jako jsou podvody, krádeže či je jejich obsah nevhodný jako například vulgární, rasistický, urážející a jakkoli v rozporu se zákony ČR / SR. Postih:
Permanentní BAN
9.
Je zakázáno mixovat a zveřejňovat získané informace ze hry a zjišťovat herní informace na discordu. Postih:
BAN na 30 dní
10.
Je dovoleno slušně, vecně a v rozumné míře řešit a komunikovat vše, co není zakázáno.
11.
Ke komunikaci s a-teamem slouží výhradně ticket systém

Frakční discordy

1.
Frakční (IC) discord lze využívat pouze pokud je vlastníkem uživatel Renegate Admin#5262.
2.
Jiné než výše zmíněné discord budou brány pouze jako OOC a nelze z nich nic využít ve hře. Při zjištění metagamingu na podobných discordech bude uživatel zabanován. Postih:
Permanentní BAN
3.
Informace z IC discordu lze použít pouze dobovolně, nelze je použít pod nátlakem. Postih:
BAN na 60 dní

Roleplay

1.
Pravidlo ZERO - Používej hlavu. Postih:
Permanentní BAN
2.
Na serveru se RPí dle zákonů kalifornie a zákonů definovaných v Zákony. Při velmi závažných zločinech je povolen trest doživotí.
3.
Revive uděluje A-team pouze v případě bugu, který můžete nahlásit příkazem /bug
4.
Reporty se řeší výhradně formou ticket systému na discordu. Ve hře není příkaz /report.
5.
Kamery se mohou RPit v místech, kde jsou reálné modely kamer. Postih:
BAN na 14 dní
6.
Jakékoliv využivání bugů, chyb či evidentně špatně nastavených částí hry je zakázáno a trestáno BANem. Postih:
Permanentní BAN
7.
Při honičce s policií je zakázáno uložit vozidlo do garáže či opustit hru do 15 minut od začátku RP akce. Postih:
BAN na 7 dní
8.
Je striktně zakázáno využívat při komunikaci v chatu či hlasem jakákoliv N-word či zakázaná slova. Postih:
Permanentní BAN
9.
Po CK se nelze ke stejné frakci po dobu 14 dní připojit zpět. (platí pro všechny sloty) Postih:
BAN na 30 dní
10.
RPit průstřel do vesty lze pouze do doby, než osoba zemře. Po úmrtí nelze RPit střelbu do vesty! Postih:
BAN na 14 dní
11.
Hráč zde není od toho, aby řešil porušení pravidel. Pokud se např. PD skrze menu oživí a pokračuje, člen protistrany nebude tento problém skrze IC řešit, ale nahlásí jej do ticketu. Nerespektování tohoto pravidla může vést k zabanování. Postih:
BAN na 7 dní
12.
Mimo banku je povoleno mít pouze 1 rukojmého. Postih:
BAN na 7 dní
13.
Zakazuje se vyžadovat výkupné u banky. Postih:
BAN na 7 dní
14.
Safezony zde nejsou
15.
Myšlenky se nikde neRPí (ani do /do). Postih:
BAN na 30 dní
16.
Systémové zámky jsou pouze na LSSD, LSPD, SAHP a EMS. Všechny ostatní zámky se RPí pasivně. Na místech, které nejsou volně přístupné, bude možné přistiženou osobou oprávněnou k užívání budovy udělit situační CK. CK je automaticky schváleno. Postih:
BAN na 30 dní

Multichar

1.
Multichar = možnost mít více postav
2.
Není možné být za více postav v jedné frakci (př. pokud budete mít dvě postavy, a jedna z nich bude ve frakci LSPD, nesmíte se svojí dálší postavou do té samé frakce, v tomto případě LSPD) Postih:
BAN na 14 dní
3.
Hráč smí být ve státní složce jen za jednu svojí postavu (vztahuje se na LSPD, SAHP, LSSD, tudíž nemůžete být za jednu postavu v LSPD a za druhou nebo třetí v SAHP, LSSD)

(nevztahuje se na EMS, tudíž můžete být za jednu postavu v LSPD a za druhou v EMS)
Postih:
BAN na 14 dní
4.
Vaše postavy se nesmí znát (př. nesmíte RPit že se s postavou znáte osobně, to znamená že pokud budete za první postavu Guvernér, a za druhou policie, je jasné že Guvernéra znáte, nesmíte však eRPit že se sním znáte osobně.) Postih:
Permanentní BAN
5.
Nesmíte být šéfem/majitelem více než 1 frakce za všechny vaše postavy (př. pokud budete vlastnit za jednu ze svých postav frakci, nesmíte mít vrámci dálších postav dálší frakce [Hráč = 1 frakce]) Postih:
Permanentní BAN
6.
Poznat jinou osobu podle hlasu nelze. Postih:
Permanentní BAN
7.
RP zvířete či dítěte je možné jen po předchozím schválení A-teamem. Postih:
BAN na 30 dní
8.
Při prvním vstupu do hry obdržíte ID kartu a driving license. Nelze proto RPit přistěhovalce bez povolení k pobytu. Postih:
BAN na 14 dní
9.
Na nelegální činnost lze využít pouze 1 slot. Tzn. pouze jedna postava daného hráče může být nelegální. (netýká se gangů a akcí za gangy) Postih:
BAN na 30 dní
10.
Je zakázáno přecházet z jedné nelegální frakce do druhé a z jednoho gangu do druhého. Vyjímku může udělat pouze A-team. Postih:
BAN na 30 dní

Character Kill (CK)

1.
Standardní CK
O CK si rozhoduje každá osoba samostatně, pro CK musí být pádný důvod. Poprvé udělené CK si osoba nemusí odsouhlasit, podruhé udělené neschválené CK může udělující napsat do ticketu a bude A-teamem rozhodnuto o CK.
2.
Jail CK
Lze udělit pouze policií/sheriffy - detektivy. Jail CK lze udělit pouze pokud součet trestů osoby přesáhne 100 let.
3.
Situační CK
Před udělením CK je nutné si s dostatečným předstihem podat ticket v a-teamu. A-team následně dle přiložených důkazů a informací rozhodne o důvodech CK a zkontroluje informace, které je k CK nutné znát (zejména IC jméno a příjmení). Situační CK lze udělit napsáním do OOC chatu "Uděleno schválené situační CK - Jméno Příjmení".
4.
O RP člena rodiny či jakékoliv navázání na předchozí RP lze po schválení A-teamem. Postih:
BAN na 30 dní
5.
Při CK příjdete o: Postavu, Vozidla ze PDM (ne VIP/za RP), Kufry ve všech vozidlech (i VIP a za RP), Motely, Účty
6.
Převod majetku mrtvé postavy lze pouze při existenci dokumentu, který prokazatelně pochází z doby, kdy postava byla živá. Postih:
BAN na 30 dní
7.
Po CK se nelze vrátit do jakékoliv ilegální frakce následujících 14 dní. Postih:
BAN na 30 dní
8.
Unesená osoba si při prvním únosu jednou frakcí nemusí z oprávněných důvodů uznat CK, při následujícím únosu je CK automaticky schváleno, rozporovat to lze následně prostřednictvím ticketu v a-teamu. Postih:
BAN na 60 dní

Player Kill (PK)

1.
PK na Renegate není a neRPí se. Postih:
Permanentní BAN

Passive RP

1.
PassiveRP platí pro celou mapu s přihlédnutím k logice na daném místě. Ve městě je logicky několik tisíc lidí, na venkově méně a po cestě na Mount Chilliad pár. Postih:
BAN na 7 dní
2.
PassiveRP se neRPí na frakčních sídlech (netýká se státních složek) a v podnicích. Postih:
BAN na 7 dní
3.
Dále passiveRP neplatí pro hoody gangů. Postih:
BAN na 7 dní
4.
Pokud se vám přihodí jakýkoliv BUG vaše RP vám pokračuje nehledě na okolnosti kolem. Postih:
BAN na 14 dní
5.
Je zakázáno RPit pasivní rukojmí. Postih:
BAN na 7 dní
6.
Hráči musí mít v oblasti downtown, zvýšený fear a především v oblastech hoodu. (chceme se vyvarovat RP akcím, že si hráči jezdí jen tak do hoodu a provokují gangy. Uvědomte si že jste v území, kde nejste vítáni a kde jsou lidé, kteří vaší postavě mohou ublížit) Postih:
BAN na 7 dní

Gross RP

1.
Nelegální frakce mají automaticky povolený Gross RP (nechutné) RP. V případě, že osoba, které je gross prováděn napíše do OOC chatu "STOP" musí nelegální frakce gross zastavit. Postih:
BAN na 14 dní
2.
Všichni ostatní mohou udělit gross pouze pokud všichni přítomní souhlasí. Postih:
BAN na 14 dní
3.
Pokud do akce, kde musel být gross schválen příjde kdokoliv další, musí s provedením také souhlasit, pokud nesouhlasí je nutné gross zastavit. Postih:
BAN na 14 dní
4.
U Gross RP nelze postavě, které je gross prováděn, vytvořit trvalé následky. (př. useknutí nohy, ruky apod.)

Gang RP

1.
Gang vs PD/SD/SP/EMS
Gangy nemohou se státními složkami vést válku bez pádného RP důvodu.

Gangy se snaží na sebe nestřílet ve vlastním hoodu, nepoukazují na sebe schválně před PD.

Gangy se nesmí spojovat s jinou nelegální frakcí

Gangy se nesmí spojovat s gangem proti jinému gangu

Gangy mají zakázané komunikovat prostřednictvím vysílačky.

V Gangu nemůže být víc jak 12 aktivních hráčů.
2.
POZNÁVACÍ ZNAKY GANGU
Členové jednotlivých gangů se dají rozpoznat přes: Tetování, oblečení, snapbacky, vlajky, gangsigny a tagy.
3.
PULLUP
3-4 lidé jedete autem do hoodu jiného gangu. Vyskočíte z auta se zbraněmi (roční zbraně, pistole) a zabíjíte členy nepřátelského gangu.
Po zabití členů gangu nasednete do auta a jedete pryč.
Message můžete říct INGAME nebo napsat před akcí skrz IC DISOCRD.
4.
DRIVEBY
Zoberete sa 3-4 a idete autom do nepriatelského hoodu.Vystrielate ich a idete preč.
Message môžete povedať INGAME alebo napísať neskôr cez IC DISCORD
5.
TRAFFICBY
Jezdíte po městě ve svém autě a najednou uvidíte Gang, kterému dlužíte REVENGE.
Driftnete auto k nim a vystřílíte je.
Message můžete říct INGAME nebo napsat na IC DISCORD
6.
WALKUP
Přecházíte přes hood jiného gangu, kterému dlužíte REVENGE a vidíte, že se tam pár členů pohybuje. Rozběhnete se oproti nim a propícháte je noži.
Při WALKUPU můžete používat primárně ruční zbraně (nůž, mačeta, baseballka).
Pistole jsou povolené, ale snažte se je omezit.
7.
BACKFIRE
Když na vás příjde nepřátelský gang DRIVEBY, PULLUP, WALKUP či TRAFFICBY musíte nejdřív dbát na sebe a schovat se.
Když se schováte, můžete začít vytahovat zbraň a opětovat střelbu.
8.
REVENGE
Odplata za PULLUP, DRIVEBY či jiné ublížení vašemu gangu.
Je ho možné udělit po dvou hodinách reálného času.
JE ZAKÁZANÉ DÁT DRIVEBY, PULLUP, WALKUP, TRAFFICBY 2X ZA SEBOU NA 1 GANG
(REVENGE NA REVENGE)
9.
ZBRANĚ
Normálně u sebe noste pistole či ruční zbraně.
Při DRIVEBY si můžete vzít automatické zbraně (např. MiniAK, MiniSMG, MicroSMG).
Povolené zbraně: Všechny pistole, automatické zbraně: CompactAK, Mini, Micro.
Je zakázané používat dlouhé zbraně (prodávání je povolené).
Je zakázané používat tlumiče.
10.
DOPRAVA
Nejlepší je se dopravovat pěšky či na BMX.
Při jiných případech můžete používat MUSCLE auta - např. Dodge Challenger, Dodge Charger, Lowridery či jiné staré americké auta.
Velká auta (např. Dodge RAM či Ford Raptor) lze používat jen na plánované vykrádačky. Nelze je používat na DRIVEBY či PULLUP (neplatí pro mexické gangy).
Je zakázané používat drahé a nesmyslné auta (např. BMW, Honda, Mercedes, Toyota, Lamborgini či jiné neamerické auta).
11.
VZHLED
Jsi černoch z ghetta, takže tetování by jsi na 100% měli mít (zkuste si dát tetování tématické ke vašemu gangu).
Noste pouze černošské vlasy jako například Waves, Dredy či Braids.
JE PŘÍSNĚ ZAKÁZANÉ NOSIT ULÍZANÉ VLASY ČI JINÉ BĚLOŠSKÉ VLASY
JE ZAKÁZANÉ NOSIT VÍC JAK 1 VLAJKU
JE ZAKÁZANÉ CHODIT VE FULL BARVÁCH
JE ZAKÁZANÉ NOSIT VLAJKU NA ÚSTECH
12.
UNÁŠENÍ
JE ZAKÁZANÉ UNÁŠET SE MEZI GANGAMI
13.
BEEFY
Je dobré se často beefovat mezi gangami kvůli dalšímu RP.
BEEFY NEMUSÍ VŽDY KONČIT BITKOU ČI STŘELBOU
14.
MESSAGE
Message se vždy říká či píše v Anglickém jazyce. Můžete ji říct při akci nebo před akcí napsat do jedné z IC místností na All Gangs Disocrdu do 10 minut od proběhnuté akce: #|twitter a #|snapchat
15.
OKRÁDÁNÍ
Je zakázané okráda gangy v deadscreenu, hoodu či při pullupu, driveby, trafficby, walkupu.
16.
TAGOVÁNÍ
Je zakázané tagovat ve středu cizích hoodů.
Tagovat smysluplné věci jako například zkratky, přezdívky či jiné názvy, které dávají smysl vašeho gangu.
Tagovat v Anglickém jazyce.
17.
SPAM BOXING
Je zakázané spamovat levé tlačítko na myši/R při fightech.
18.
ROOF CAMPING
Je zakázané střílet, stát, sedět či se celkově pohybovat na střechách (Při útěku je pohybování přes středchy povolené).
Toto pravidlo se vztahuje jen na hoody gangů.
19.
HUDBA
Je zakázané pouštět CZ/SK hudbu do voice chatu
! Toto pravidlo sa nevztahuje na vlastní tvorbu !

Legální frakce

1.
Limit pro počet členů v legální frakci (bary, podniky, aj.) je neomezený

Nelegální frakce

1.
Limit pro počet členů v nelegální frakci (mafie, cartely, aj.) je 40 (vč. brigád). Postih:
BAN na 60 dní
2.
Unesenou osobu může nelegální frakce držet maximálně 48 hodin. Postih:
BAN na 7 dní
3.
Po oživení při úmrtí se lze vrátit zpět do probíhající RP akce po 45 minutách. Postih:
BAN na 30 dní

Konflikty a raidy

1.
Raid lze provést pouze na předem zjištěné sídlo frakce či vily frakce, proti které je vedený konflikt.

Je zakázáno:
Náhodně vypalovat či útočit na sídla v domění, že se jedná o sídlo, pokud se však toto stane, bude nutné si obhájit útok v a-teamu - s 100% prokazatelnými důkazy, které vás vedly k vypálení či útoku. "Někdo povídal" nebereme jako argument.
Postih:
BAN na 30 dní
2.
Je zakázáno provádět střelbu do lidí v okolí, kteří s daným konfliktem nemají nic společného - tzv. "kropce". Jste nelegální skupina, nikoliv teroristická skupina.

"Někdo nám říkal, že to jsou oni", "Byl ve špatnou chvíli na špatném místě" nebereme, při konfliktu je 100% nutné mít přehled o lidech, na které jdu útočit. Pokud bude uvnitř frakčního sídla více osob z jiných frakcí, pak je útok možný. Toto pravidlo se vztahuje na okolí.
Postih:
BAN na 30 dní
3.
Raid lze provádět pouze vypálením, v ideálním případě za účasti nezainteresovaného admina, který vám na dané místo vytvoří požár. Žádné jiné prostředky (granáty, výbušniny, odpálení kamionu) je nepřípustné. Postih:
BAN na 30 dní
4.
Po úspěšném provedení raidu je adminem určena cena oprav a doba, po kterou nelze dané sídlo používat s přihlédnutím na předchozí RP. (protipožární dveře, potvrzené hasiči, případně pojistkou, apod..). Postih:
BAN na 30 dní
5.
Raidy lze provádět pouze způsobem ONLINE. Tzn. je třeba 100% vědět, že v daném objektu se nechází osoby, které se vám mohou postavit. V případě, že se daná frakce schválně odpojí, aby se vyhla raidu, lze to brát jako combat log. Postih:
BAN na 30 dní

Státní složky

1.
Člen jakékoliv státní složky nesmí být zkorumpovaný, korupce musí být schválena A-teamem, při zjištění neschválené korupce následuje trest, při zjištění schválené korupce následuje IC trest. Postih:
BAN na 30 dní
2.
Nerespektování předepsaných uniforem státních složek - Sheriffové, PD, EMS je pokládáno jako - Nízká kvalita RP. Postih:
BAN na 7 dní
3.
Přepočet roků ve vězení:
1 měsíc = 1 minuta
1 rok = 12 minut
4.
Po oživení při úmrtí se lze vrátit zpět do probíhající RP akce po 20 minutách. Postih:
BAN na 30 dní

2022 © Renegate RP